0
Seznam přání 0
Srovnání produktů 0
0položka, na 0 Kč 

Ochrana osobních údajůOchrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní berete na vědomí zpracování a shromažďování svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1.1. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou zejména ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště,  telefonní číslo.

Osobními údaji jsou však i další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další osobní údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

1.2. Jak využíváme osobní údaje.

Naše společnost působí v souladu s Obecným nařízením jako správce Vašich osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže. Na tyto kontaktní údaje se můžete obrátit, pokud by Vás zajímalo cokoliv ohledně ochrany osobních údajů nebo pokud byste měli v tomto směru jakýkoliv požadavek:

Stroy17 s.r.o.,

se sidlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 172 16 915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 367844

Adresa pro doručovaní:

Telefonní číslo: +420 720265000

+420 720265262

Kontaktní e-mail: zetanails@seznam.cz

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje o Vaší osobě v podobě Vašeho jména, příjmení, kontaktního e-mailu, telefonního čísla a doručovací adresy. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě uzavření a plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu. Prostřednictvím zpracovávaných osobních údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu. K obchodním a marketingovým účelům užíváme osobní údaje v případě, pokud byste s tím vyslovili souhlas.

1.3  Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od poslední objednávky, jedná-li se o osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a následného plnění správ a povinností ze smlouvy.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Přijali jsme taková opatření, abychom osobní údaje co nejvíce zabezpečili proti zneužití.

1.4 Komu můžeme sdílet Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, a to s výjimkou třetích osob, které využíváme k naplnění účelů vymezených výše. Jedná se zejména o externí dopravce a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

1.5  Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji.

Informujeme Vás tímto, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
  • Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
  • V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
  • V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.

2. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

2.1  Jaké jsou druhy cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním.

  • Technické cookies:

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po internetových stránkách a používat speciální funkce stránek. Bez těchto zásadních cookies nelze používat některé funkcionality našich stránek. K používání těchto cookies proto není nutný Váš souhlas.

  • Výkonnostní cookies:

Tyto cookies shromažďují informace o chování uživatele. Tyto informace jsou součástí zpráv, jejichž účelem je zlepšení webových stránek. Všechna nashromážděná data jsou anonymní. Abychom mohli tyto cookies používat, potřebujeme k tomu Váš předchozí souhlas.

  • Marketingové a reklamní cookies:

Tyto cookies se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních internetových stránek. Abychom mohli tyto cookies používat, potřebujeme k tomu Váš předchozí souhlas.

  • Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Udělením souhlasu s marketingovými a reklamními cookies souhlasíte rovněž z těmito cookies třetích stran.

Zaškrtnutím ikony „souhlasím“ na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným jak výše v tomto dokumentu, tak v tzv. cookie liště na webovém rozhraní.

3. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Odmítnutí cookies nebude mít za následek nedostupnost obsahu webových stránek.

Udělený souhlas s použitím a zpracováním cookies pak můžete kdykoli odvolat v patiččce webu "nastavení soukromí".

4. Ochrana autorských práv.

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

4.1 Porušení autorských práv

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.12.2022